- reset +
Home

AB-top

Wat is Atheïsme Wat maakt Atheïsme positief Wat maakt Religie negatief Wat maakte religie populair Religie en schuldgevoel Drie soorten Atheïsme

 

Wat maakt Atheïsme positief ?

 

Atheïsme is een zeer positieve levenshouding. Het is overigens niet alleen maar een levenshouding - het is veel meer dan dat, maar het is wel onder andere dat. We zullen een aantal voorbeelden geven, waar dit positivisme uit blijkt:

 

Ten eerste is atheïsme -met de atheïst- voorstander van individuele vrijheid, voorstander van het gelijkheidsprincipe van de Verlichting en dus ook voorstander van verdergaande aanscherping van artilkel 1 van de grondwet.

In artikel 1 van de grondwet wordt gesteld, dat niemand op grond van religie, sexe of wat dan ook bijzondere rechten mag genieten, die de anderen dan niet zouden hebben: Kort samengevat: Geen apartheid ! Bizar genoeg wordt onder meer in artikel 23 diezefde apartheid doodleuk geregeld: aparte scholen voor de protestanten, katholieken, islamieten en joden.. Atheïsme lijkt in dit geval negatief, omdat het de privileges voor de religianten wil afschaffen. Atheisme is echter pósitief, omdat het de gelijkheid -het oorspronkelijke 'leitmoitiv' van artikel 1- in z'n volle glorie wil herstellen: We zijn allen gelijk, dus: alleen maar openbare scholen ! Wat is daar nu negatief aan ? En wat is er positief aan om hervormde, katholieke, islamitische en joodse kinderen apart van elkaar te scholen ? Wat is er positief aan ons huidige met religie doordrenkte onderwijsstelsel, wat eigenlijk neerkomt op een vorm van gesubsidieerde apartheid ?

 

Ten tweede is de atheïst voorstander van het aannemen van filosofie, wiskunde en theoretische natuurkunde in plaats van religie als het medium -bijna een woordspeling in dit verband-, om de waarheid te doorvorsen. Het klinkt misschien negatief, omdat het religiant-irrationele wordt afgezworen, maar het is in feite zeer positief, omdat het wetenschappelijk/rationele ervoor in de plaats wordt gesteld.

 

Op de derde plaats is de atheïst voorstander van een seculiere moraal, die universeel is. Dat wil zeggen een moraal, die overal over de hele wereld geldt. En niet van bijvoorbeeld een christelijke, joodse of islamitische moraal, die alleen maar in bepaalde delen van de wereld geldt. Een religiante moraal is dus zo-ie-zo een versnipperde moraal, met als gevolg dat men over de moraal ook nog vaak tegen elkaar ten strijde trekt. Een seculier-universele moraal is hierdoor uiteraard een stuk positiever dan een moraal die op religie stoelt en juist verdeeldheid geeft, waarmee het tegenovergestelde wordt bereikt van wat "moraal" nu eigenlijk wil: een denk(?)systeem, dat gaat over hoe mensen met elkaar en met zichzelf omgaan. Iedereen weet, dat de geschiedenis-boeken, bol staan van het religiante geweld en dat de kranten ook bol staan van religiante geweld. Dus een moraal baseren op rationele universele (atheïstische !) principes is in ieder geval een stuk positiever dan een moraal laten groeien op de bodem van een of meerdere occulte religies. (Cliteur: "Moreel Esperanto")

 

Op de vierde plaats is de atheïst voorstander van vrije meningsuiting en vooral van vrije meningsvorming: Gedachten en ideëen van een individu worden in de eerste en in de laatste plaats door het individu zelf opgesteld: Geen enkele dwang van welke groepering dan ook op het individu kan en mag hierbij getolereerd worden. Bij vrijwel alle godsdiensten is dit zo'n beetje andersom: Onderdrukking van het individu is niet alleen toegestaan bij christenen, islamieten en joden; het wordt zelfs aangemoedigd: Je mag vooral niet zelf uitmaken wie je liefhebt, wanneer je liefhebt, hoe je je kleed, wat je eet, wat je drinkt....dat wordt door de groep -in dit geval de kerk- uitgemaakt. Ten aanzien van individualisme in het algemeen en het individu in het bijzonder, moeten we dus het atheïsme als een stuk positiever kenmerken dan religie. Er is nog nooit -misschien met uitzondering van het geloof van de oude Grieken- een geloof geweest waar respect voor het "vrijdenkende" individu uit sprak: Vrijwel ieder geloof is strikt collectivistisch. Het is gericht op het belang van de groep en duidelijk niet op het individu. Individuen worden opgeofferd aan de groep en nooit andersom. We komen elders op de site terug op de relatie godsdienst/individualisme.

 

Een vijfde voorbeeld van het feit dat atheïsme veel positiever is dan het klinkt, is de houding van atheïsme ten opzichte van de andere 'grote vrijheden': vrijheid van drukpers, vrijheid van vergadering en vrijheid van organisatie. De christelijke wereld kent een lange geschiedenis van onderdrukking en de islamitische wereld doet tot op de dag van vandaag ook niet bepaald een knieval voor vrijheid: Een land als Iran kent bijvoorbeeld "religieuze politie".

 

Een zesde voorbeeld van het positieve aspect van atheïsme is het feit, dat atheïsme geporteerd is van een demokratische republiek en duidelijk niet van een monarchie, zelfs niet van een constitutionele monarchie: Atheïsten gaan ervan uit, dat de bevolking uiteindelijk de meeste macht moet hebben. En tijdelijke machthebbers, hetzij gekozen presidenten of monarchen door geboorte hebben hun macht altijd "gekregen" van de burgerij en behoren die macht desgevraagd ook weer terug te geven aan die burgerij. Dit is natuurliijk een veel positievere benadering dan het religieuze 'Droit-divin', wat in feite alleen maar elitair is en dus negatief aankijkt tegen de burgerij.

 

Een zevende rede waarom atheïsme veel minder negatief is dan het klinkt, is dat de atheïsten goed beschouwd slechts één god meer hebben afgeschaft:

In de Oudheid had je een flink aantal goden en godheden (poly-theïsme) en pas later ging men over op mono-theïsme. In de katholieke kerk is het mono-theïsme nooit helemaal aangeslagen: men kent bijvoorbeeld een ruime hoeveelheid sinten, heiligen en zaligen. Er zijn dus sinds de oudheid heel wat goden afgeschaft, tot men er nog één overhield. En die laatste is ten slotte door ons afgeschaft. Dus wij, "de vrijen van geest" zou Nietzsche zeggen, hebben eigenlijk maar één god meer afgeschaft. (Zie: Dawkins)