Atheïstische Beweging

OVERZICHT "RELIGIANTE WETTEN" :

Onderzoek door: FC van Dongen, november/december 2010.
(Copyright © 2010 Atheïstisch Seculiere Partij. All Rights Reserved)

Grondwet Bataafse Republiek 1798:
  1. Elk burger heeft vryheid, om god te dienen naar de overtuiging van zyn hart. De maatschappy verleent ten dezen opzigte aan allen gelyke zekerheid en bescherming, mids de openbaare orde door de wet gevestigd, door hunnen uiterlyken eerdienst nimmer gestoord worde.
  2. Geene burgerlyke voordeelen of nadeelen zyn aan de belydenis van eenig kerklyk leerstelsel gehegt.
  3. Elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud van zynen eerdienst, deszelfs bedienaaren en gestigten.
  4. De gemeenschaplyke godsdienstoefening word verrigt binnen de daartoe bestemde gebouwen en wel met ontsloten deuren.
  5. Niemand zal met eenig ordeskleed of teeken of van een kerklyk genootschap buiten zyn kerkgebouw verschynen.
 Doel van het onderzoek:  

Een inventarisatie van alle “religiante” wetten.

Religiante wetten zijn wetten, die erop neer komen, dat er voor ingezetenen met een geloof bepaalde wettelijke voorrechten (privileges) wel gelden, die voor ingezetenen, die dat geloof niet belijden, niet gelden. Ook het omgekeerde: het verschijnsel, dat bepaalde wetten niet gelden voor gelovigen, maar wel voor niet-gelovigen, wordt geduid als “religiant”.

“Religiant” is dus, kort samengevat, het verschijnsel, dat er voor gelovigen andere wetten gelden als voor niet-gelovigen. “Religiant” is dus wat anders dan “religieus”.

Een inventarisatie van hoe vaak en in hoeverre dergelijke religiante wetten voorkomen, is het doel van dit onderzoek. 

Gebied van het onderzoek: 

Ons land kent in november 2010 volgens http://www.wetboek-online.nl/site/home.html in totaal 1137 wetten. Die wetten bestaan bijna allemaal uit meerdere “subwetten”, de zogenaamde artikelen. Zo bestaat bijvoorbeeld de grondwet uit 152 artikelen.
Artikelen zijn vaak onderverdeeld in leden en die leden zijn vaak ook weer onderverdeeld.

Ook zijn er ook nog:

Verdragen, Algemene Maatregelen van Bestuur, Koninklijke Besluiten, Ministeriële regelingen, Beleidsregels rijksdienst, Circulaires rijksdienst, Regelingen zelfstandige bestuurorganen, Regelingen publieke organisatie voor beroep en bedrijf, Reglementen van de Staten-Generaal en Regelgeving op provinciaal- en gemeenteniveau.

In dit onderzoek hebben we ons beperkt tot wetten en artikelen.

Religiante termen in aanheffen, opschriften en bijlagen van wetten hebben we niet allemaal vermeld. Ook regelgeving uitgaande van gemeentes en provincies, is buiten beschouwing gelaten. 

Materiaal en Methode:

De zoekterm luidt:   

godsdienst, religie, geloof, christelijk, protestant, hervormd, gereformeerd, katholiek, joods, islamitisch, ritueel, eredienst, kerk, godsgeleerdheid, moskee, synagoge, tempel, mohammedaans, shiïtisch, soennitisch, doopsgezind, remonstrants, israëlisch, baptist, seminarie, sharia, rabbijn, dominee, pastoor, priester, iman, klooster, abdij, cathedraal, diakonie, bijzonder, levensovertuiging, sharia, basiliek, 

De term “god” bleek niet bruikbaar, omdat alle wetten, behalve de grondwet, aanheffen met: “Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, enzovoorts”, zodat je bij deze zoekterm eenvoudigweg àlle wetten krijgt.

Er is voornamelijk gezocht op de volgende drie sites, omdat die sites alle wetten bevatten.

http://nl.wikisource.org/wiki/Nederlandse_grondwet/Alle_hoofdstukken     (site 1)
http://www.wetboek-online.nl/site/home.html    (site 2)
http://wetten.overheid.nl/zoeken/     (site 3) 

De grondwet is apart onderzocht.

Ondanks de uitgebreidheid van de zoekterm is niet te garanderen, dat alle religiante termen met dit onderzoek gevonden zijn.